hiburim - תקנון אתר
   
 
   
 

 תקנון אתר

תקנון האתר
 
כללי
 1. האתר מופעל על ידי ג'ון ג'יקובס מס' ח.פ: 012573325  
 2. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון.
 3. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישה באמצעות האתר ומסכים לפעולת הרכישה.
 4. לבירורים ניתן לפנות לג'ון ג'יקובס בדוא"ל support@joan-jacobs.com
 5. השירותים והמוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם יקבע העסק על פי שיקול דעתו הבלעדי. העסק רשאי להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 6. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את העסק לכל דבר ועניין.
 7. העסק  שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת שירותים   ו/או שינוי כמות המשתתפים ו/או שינוי המחירים המוצעים  ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מהחברה בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
 8. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי העסק רשאי להפסיק מדי פעם את השימוש באתר ואת רכישת השירותים המוצעים על ידו באתר לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידו בהקשר לשירותים המוצעים
 9. העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן, לתקן, להוסיף או לשנות את התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ויש לעיין בו לפני כל שימוש באתר.
 10. המשתמש ו/או המזמין מתיר בזאת לעסק לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.
 11. אין במידע המופיע באתר זה כוונה להחליף ייעוץ, טיפול או מעקב רפואיים מכל סוג שהוא
  בכל מקרה של מחלה גופנית או נפשית יש להיוועץ ברופא לפני יישום הכלים וההמלצות  המופיעים באתר.
 12. לבית המשפט המחוזי באשקלון  תהיה הסמכות לדון בכל מחלוקת שתהיה בנוגע לרכישה באתר
 13. כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
אופן התשלום
 1. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
 2. הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים.
 3. מוסכם כי העסק לא יהיה אחראי לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.
 4. מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי העסק יהווה ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.
 5. התשלום לכל פעילות שהיא ישולם מראש באתר באמצעות מערכת  פלאפיי. אישור עסקה יתקבל במעמד העסקה. חשבונית מס/קבלה דיגיטלית כחוק תשלח באמצעות דוא"ל
 6. רשאים לרכוש באמצעות פלאפיי תושבי מדינת ישראל אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
 7. רוכשים שאינם מעוניינים לסלוק כרטיסי אשראי באינטרנט יכולים לפנות לג'ון באמצעות דוא"ל
  support@joan-jacobs.com  על מנת להסדיר את התשלום באמצעות העברה בנקאית.
תנאי רכישת השירותים באתר
 1. הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת המשתמש ו/או המזמין לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות המשתמש ו/או המזמין בלבד. המשתמש ו/או המזמין מצהיר ומאשר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.
 2. המבצע בפועל את הרכישה דרך האתר מצהיר בזאת כי הינו מורשה מטעם המשתמש ו/או המזמין לרכוש את המוצרים דרך האתר.
 3. כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.
 4. כל השירותים הנמכרים באתר העסק, מוצעים למשתמשים ו/או למזמינים במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ו\או תנאי המבצע הנקובים באותה העת באתר.
 5. מובהר ומוסכם בזאת כי לא תחול על העסק אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר.
 6. ככל ויגרמו לעסק נזקים כתוצאה משימוש המזמין / או המשתמש באתר, מתחייב הנ"ל לפצות ולשפות את העסק באופן מידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לעסק.
 7. הרשמה לפעילות כלשהי תיכנס לתוקף רק לאחר ביצוע התשלום עבורה וקבלת אישור חוזר על ביצוע העסקה.
קניין רוחני
 1. שם המתחם הינו קניינו הבלעדי של העסק.
 2. כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות בעיצובו הינם של העסק בלבד.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חלק מהאמור לעיל ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של העסק.
מדיניות ביטולים- כללי
 1. העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות את מועדם של  סדנאות, כנסים וכל פעילות אחרת המתקיימת פיזית, מחוץ למרחב הוירטואלי  
 2. במידה ופעילות פיזית תבוטלו על ידי העסק, יוחזר התשלום  ששולם על ידי המזמין במלואו.
 3. העסק יהיה רשאי לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן המזמין או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהמזמין.
ביטולי סדנאות/כנסים
 1. ביטול השתתפות בסדנא/כנס 7 ימים ומעלה לפני מועד פתיחת הפעילות, יזכה את המזמין בהחזר כספי מלא בניכוי עמלת ביטול עסקת אשראי.
 2. ביטול השתתפות בסדנא/כנס 2-7 ימים לפני מועד תחילת הפעילות יזכה את המזמין בהחזר כספי בגובה 50% מעלות ההשתתפות ובתוספת עמלת ביטול עסקת אשראי.
 3. אין החזרים כספיים על ביטול השתתפות בסדנא/כנס עד 48 שעות לפני פתיחת הפעילות
 4. בחבילות טיפולים אין החזרים. ניתן להסב את הטיפולים שלא מומשו לאדם שלישי באותם התנאים של החבילה
 5. ברכישת ספרים דיגיטליים אין החזרים
 6. ברכישת מנוי שנתי למגזין דרך הלב –החזר כספי מלא  עד חודשיים לאחר רכישת המנוי
 7. ברכישת תכנית ליווי אישית – החזר כספי מלא בניכוי עמלת ביטול עסקת אשראי עד שבועיים ממועד רכישת התכנית או בהתאם לתנאי האחריות המופיעים בעמוד רכישת התכנית המתעדכנים מפעם לפעם.
 8. בקשה לביטולים מכל סוג תעשה בכתב למייל : support@joan-jacobs.com
 9. מפגש שיבוטל על ידי העסק, יתקיים במועד אחר שיתואם עם המשתתפים.
 10. אי הגעה של נרשם בודד לסדנא/כנס לאחר פתיחתם, לא יזכה את המשתתף בהחזר כספי כלשהו.
אבטחת מידע ופרטיות באתר
1. המשתמש ו/או המזמין באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש ו/או למזמין כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.

 
 
 
 
 
 
 
 
לקבלת עותק בחינם לחצו כאן 

 
 
 

 
לייבסיטי - בניית אתרים